ایمنی کودک و وظایف پرستار کودک در منزل

پیش گیری از خفگی کودک و آمادگی پرستار کودک برای مقابله با آن در جهت حفظ ایمنی کودک هر پرستار کودک می داند که می تواند برای درخواست کمک در شرایط اضطراری، به دیگران تلفن بزند. اما اگر کودکِ تحت مراقبت پرستار کودک دچار گرفتگی گلو و ناتوانی در تنفس بشود، آنگاه پرستار کودک باید […]