پرستار کودک مهارت های ارتباطی با کودک و ایجاد محیطی امن

پرستار کودک مهارت های ارتباطی

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

فهرست مطالب
  برای شروع تولید فهرست مطالب ، یک هدر اضافه کنید

  پرستار کودک در منزل تاكنون در بسياری از تعاريفي كه در مورد پرستاري به عمل آمده ، علاوه بر جنبه علمي پرستاری ، به هنر بودن آن نيز اشاره شده است . بسياري نيز بر ايـن باورنـد كه واژه هنر در تعريف پرستاری اغلب بدون نقد شدن و تأمل ژرف، به صورت عام پذیرفته شده است . امروزه به شخصی که در نگهداری کودک به مادر کمک می کند، پرستار کودک در منزل می گویند. در اینجا می خواهیم در رابطه پرستار کودک و مهارت های ارتباطی با والدین و کودک بحث کنیم.

  پرستار کودک مهارت‌های ارتباطی در کودکان

  کودک در مراحل مختلف رشدی به گونه‌های متفاوتی با محیط پیرامون خود ارتباط برقرار می‌کند. از رفتارهای ارتباطی غریزی مثله مکیدن، گریه کردن در بدو تولد تا؛ به کار بردن مهارت‌های پیچیده‌تر کلامی و… در روان‌شناسی کودک نیز یادگیری مهارت ارتباطی بسیار ضروری است؛ زیرا کودک به وسیله دست‌یابی به این مهارت‌ها می‌تواند به نحوی مؤثر، با محیط و دیگران ارتباط برقرار کند؛ و باعث بروز واکنش‌های سازنده در اطرافیان شود. یادگیری این مهارت‌ها در روان‌شناسی کودک ( پرستار کودک در منزل ) به عنوان کلید رشد شخصیت اجتماعی کودک محسوب می‌شود.

  پیشنهاد مقاله: اعتماد به نفس کودک چگونه شکل می‌گیرد و نقش والدین در تقویت آن چیست؟

  تاثیر رسانه بر کودکان

  پرستار کودک در منزل
  پرستار کودک مهارت های ارتباطی با کودک و ایجاد محیطی امن.

  امروزه در عصری زندگی می کنیم که علم و تکنولوژی ، به طور غیر قابل باوری درحال پیشرفت است . دهکده جهانی نامی است که اندیشمندان بر این دوران نهاده اند . یکی از ابزار این سرعت ، رسانه است که به عضوی جدا ناپذیر در جامعه ی حال تبدیل شده و حذف آن ناممکن است . رسانه ها نقش بسیار مهمی در فرهنگ سازی در جامعه ایفا می کنند که می تواند داری تبعات سالم و مفید و یا ناسالم و غیر مفید باشد .

  با توجه به این امر باید راهکارهایی برای استفاده درست از این فناوری در جامعه ارایه شود . ابتدا انواع آن را که امروزه مورد استفاده قرار می گیرند را معرفی نموده و برخی از استفاده های آن راشرح داده است . سپس با تعریف خاص آن،برخی از فواید و مضرات و استفاده های آن را بر اساس منابع گوناگون توضیح داده . در پایان سعی شده است تا راهکارهایی جهت استفاده صحیح و بهنگام از رسانه ها را ارایه شود . بر اساس نتایج یونسکو ، رسانه باعث تخریب فرهنگ ها می شود ، در این صورت است که یک جامعه باید ، شناخت جامعی از رسانه داشته و از تخریب فرهنگ اصیل خود جلوگیری کند.

  پرستار کودک مهارت های ارتباطی و پرورش تفکر کودکان

  متخصصان بزرگ تعلیم و تربیت با تاکید بر اهمیت تفکر پرورش آن را یکی از هدفهای اصلی تعلیم و تربیت می دانند. بر این اساس ، نظام آموزشی باید، به جای انتقال صرف اطلاعات به دانش آموزان موقعیت های مناسبی را برای پرورش تفکر کودکان فرراهم آورد.

  تفکر ، به ویژه تفکر انتقادی، خود به خود رشد نمی یابد، بلکه ضروری است که به صورت نظری و عملی تدریس شود . و اگر آموزش و پررورشبخواهد به پیشرفت قابل توجهی برسد ، باید به سازماندهی تفکر دانش آموزان بپردازد . و همچنین قدرت تحلیل و قضاوت آنها را با استفاده از روشهای مختلف تربیتی بالا برده تا بتواند ، یک شهروند مطلوب تحویل جامعه بدهد  .

  تاثیر عوامل محیطی و گردشگری بر کودکان

  فضاهای شهری بخش عمده ای از زمان و مکان زندگی روزمره مردم را به خود اختصاص می دهند و علاوه بر بزرگسالان، مخاطبان خردسالی دارند که ، بسیار بیش تر از بزرگسالان تحت تاثیر عوامل محیطی هستند ، اما این گونه به نظر می رسد که ، در شهرهای امروزی عرصه تحرک و خودنمایی کودکان روز به روز محدودتر و کوچک تر شده است و این شهروندان کوچک جایگاه مناسبی در فضاهای شهری امروزی ندارند . از این رو پرستار کودک ( پرستار کودک در منزل) با بهره گیری از قابلیت های فضاهای شهری می تواند در پایداری اجتماعی ، تقویت تعاملات اجتماعی و همبستگیهای گروهی و حتی آموزش رشد خلاقیت کودکان موثر باشد .

  نتایج حاکی از آن است که طراحی مناسب این فضاها در شهر می تواند ، زمینه تمایل بیشتر در حضور و تعامل در محیط شهری و امکان رشد اجتماعی و ذهنی این گروه را فراهم سازد. پرستار کودک می تواند با برنامه ریزی هفتگی روزی را برای تفریحات وگردشگری کودک در نظر بگیرد .

  گردشگری سفری است که با انگیزه گردش و هدف لذت بردن و تفریح و استراحت انجام می شود. در گردشگری شرط سنی لحاظ نشده پس کودکان می توانند ، گردشگر محسوب شوند . گردشگری کودک یک موضوع جدید و نوپاست که ، کمتر به آن توجه شده است.

  اشتغال والدین

  برای مادرانی که مجبورند به سر کار خود برگردند ، سپردن کودک به کسانی که کودک با آنها آشناست ، مثل پدر بزرگ یا مادربزرگ، خاله یا عمه و …می تواند کمک کننده باشد ، تا کودک با این اضطراب طبیعی راحت تر کنار بیاید.

  از آنجا  که دغدغه اکثر خانواده ها، به ویژه خانواده هایی که والدین شاغل هستند و دغدغه مراقبت از کودکان خود به ویژه کودکان سنین پایین را دارند ، بهره مندی از خدمات پرستاری کودک در منزل را برای شهروندان محترم ضروری می نماید .

  در صورتی که کودک قرار است به پرستار سپرده شود لازم است که ، پرستار چند هفته ای با حضور مادر در کنار کودک باشد ، تا کودک احساس امنیت خود را با رابطه دوستانه مادر و پرستار به دست بیاورد. هر خانواده ای تربیت مورد نظر خود را دارا است ، با اصول و هنجارهای جامعه اما در جامعه امروز با پیشرفت و وجود این که لازم است ، پدر و مادر هر دو شاغل بوده و در جامعه فعالیت کنند ، متاسفانه مادران قادر به نگهداری از کودکان خود نیستند. زمان کمتری برای کودکان خود می توانند بگذارند.

  مزیت های نگهداری از کودک

  پرستار کودک به صورت خصوصی به فرزند شما آموزش هایی که در مهد داده می شود را آموزش میدهد . یکی از مزیت های پرستار کودک ( پرستار کودک مهارت های ارتباطی ) این  است که پرستار، کودک شما را در محیط خانه نگهداری می کند ، اینگونه هم امنیت و یک آرامش را برای والدین به همراه دارد و برای کودک نیز یک حس آرامش و امنیت به وجود می آید. حضور کودک در محیط خانه خود و استفاده از اسباب بازیهای شخصی خود آرامش بیشتری به وی می دهد. پرستار کودک ( پرستار کودک در منزل)  مناسب باید دوره های کودکیاری و مراقبت های ویژه از کودک را گذرانده باشد. همچنین بسیار مهم است که  کودک شما با پرستار خود  ارتباط بر قرار کند و حس محبت بین کودک و پرستار به وجود آید.

  پرستار کودک مهارت های ارتباط با کودک و والدین

  عاملی است که میتوانـد در تنـش ناشـی از بسـتری شـدن کـودکان مؤثـر باشـد. ارتبـاط پرسـتار و بیمـار بخـش ضـروری عملکـرد روزمـره پرسـتاران اسـت . ارتبـاط شـامل دادن اطلاعـات، پرسـیدن سـؤال، برقــراری رابطــه درمانــی مؤثــر، همدلــی، فراهــم کــردن آســایش و حمایــت و تعامــل بــا بیمــار و خانــواده وی اســت. یادگیــری فــن ارتبــاط مؤثــر بســیار آســان اســت ، امــا بــه کار بــردن آن در جـای مناسـب دشـوار اسـت ، همچنیـن ارتبـاط پرسـتار بـا بیمـار و خانـواده وی تأثیـر بسـزایی در سـهولت رویـه درمـان دارد.

  امـروزه توانایـی برقـراری ارتبـاط مؤثـر و کارآمـد توسـط پرسـتار بـا کـودک بســتری ، والدیــن و خانــواده او بیــش از پیــش مــورد توجــه اســت ، زیــرا پرســتاری کــودکان ، مراقبــت از کــودک و خانــواده ، توجــه بــه مراحـل رشـد و تکامـل و مراقبـت روحـی و جسـمانی کـودک را در بـرمیگیـرد لـذا ، عـلاوه بـر رفـع نیازهـای کـودکان بیمـار ، پرسـتار کــودکان بــه نیازهــای والدیــن نیــز بهــا داده و در جهــت رفــع آنهــا کوشــش میکنــد .

  از ایــن رو میتــوان هــدف اصلــی ارائــه مراقبــت پرســتاری بــه کــودک را ارتقــای ســلامتی کــودک و خانــواده او در نظـر گرفـت در واقـع ، پرسـتاران مسـئول ارائـه اطلاعات کامل و دقیـق بـه خانواده هـا هسـتند و همچنیـن اعضـای تیـم سلامت را از نیازهــای کــودک بیمــار و خانــواده او مطلــع میکننــد.

  پرستار کودک مهارت های ارتباطی و امنیت غذایی (تغذیه سالم) کودکان

  غذا و تــغذیه از جمــله نیــازهای بنـیادی جامعه بشری است ، که تأمین آن در مقوله امنیت غذایی نهفته است . کودکانی که در خانوارهاي با امنيت غذايي رشد مي‌کنند در دو سال اول زندگي خود نسبت به همتايانشان در خانوارهای ناامن غذايی رشد بهتری دارند.

  ميوه و سبزيجات بعنوان ميان وعده بسيار مناسب هستند. هدف از تأمین غذای مطلوب و کافی تنها رفع گرسنگی عیان (سیری شکمی) نیست . تأمین نیازهای سلولی به مواد مغذی یعنی رفع گرسنگی پنهان رانیز دربر دارد (سیری سلولی) با توجه به اینکه انسان با انرژی احساس سیری میکند ، تأمین انرژی را به تنهایی به عنوان شاخص سیری شکمی و تأمین انــــرژی همراه با مواد مغذی کلیدی را به عنوان شاخص سیری سلولی نام نهاده اند .

  درخواست پرستار | مشاوره رایگان

  سایر مقالات مرتبط
  0 0 رای ها
  امتیاز خود را ثبت کنید
  guest
  5 دیدگاه
  بازخورد (Feedback) های اینلاین
  مشاهده همه دیدگاه ها

  درخواست پرستار | مشاوره رایگان