با ثبت پیشنهادات و انتقادات خود مرکز سفیر آرامش را در بالابردن هرچه بیشتر کیفیت خدمات درمانی و مراقبتی در منزل خود یاری فرمایید.

[us_cform items=”%5B%7B%22type%22%3A%22text%22%2C%22placeholder%22%3A%22%D9%86%D8%A7%D9%85%22%2C%22required%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22text%22%2C%22label%22%3A%22%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%22%2C%22required%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22text%22%2C%22label%22%3A%22%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%22%2C%22required%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22textarea%22%2C%22label%22%3A%22%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AF%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22select%22%2C%22label%22%3A%22%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C%22%2C%22values%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%5Cn%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%5Cn%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%5Cn%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%5Cn%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22text%22%2C%22label%22%3A%22%D9%86%D8%A7%D9%85%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%20%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%22%2C%22required%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22captcha%22%2C%22label%22%3A%22%DA%A9%D8%AF%20%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D8%B6%D8%AF%20%D9%87%D8%B1%D8%B2%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%22%7D%5D”]
Call Now Button