در صورتی که مایل به استفاده از خدمات “پرستار بیمار در منزل“، “پرستار کودک در منزل” و “پرستار سالمند در منزل” از مرکز سفیر آرامش هستید، فرم زیر را تکمیل نموده و منتظر بررسی و تماس کارشناسان پذیرش مرکز سفیرآرامش بمانید.

Call Now Button